Blog

British council trung tâm – Central British Council

(English below)

British council trung tâm

Hội đồng Trung tâm Anh là cơ quan quản lý chính cho Hội đồng Anh, là tổ chức quốc tế về quan hệ văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh. Hội đồng chịu trách nhiệm bổ nhiệm Tổng giám đốc của Hội đồng Anh và đặt ra định hướng chiến lược.

Hội đồng Trung ương Anh là một tổ chức quốc tế thúc đẩy văn hóa và ngôn ngữ Anh trên khắp thế giới. Nó có trụ sở tại London và có văn phòng tại hơn 100 quốc gia.

Hội đồng Anh được thành lập vào năm 1934 với tư cách là Tập đoàn Triển lãm Đế quốc Anh. Mục đích của nó là để thúc đẩy văn hóa và công nghiệp Anh tại triển lãm Đế quốc Anh ở London. Triển lãm là một thành công lớn, và Hội đồng Anh tiếp tục thúc đẩy văn hóa và ngành công nghiệp Anh trên khắp thế giới.

Ngày nay, Hội đồng Anh là một tổ chức quan hệ văn hóa quốc tế hàng đầu. Chúng tôi làm việc ở hơn 100 quốc gia để xây dựng mối quan hệ, sự hiểu biết và tin tưởng giữa mọi người ở Anh và các quốc gia khác.

Chúng tôi làm việc với các chính phủ, doanh nghiệp, nghệ thuật và các tổ chức giáo dục và chúng tôi cung cấp một loạt các sự kiện, hoạt động và dịch vụ. Chúng tôi làm việc trong nghệ thuật, giáo dục, khoa học, thể thao và ngôn ngữ tiếng Anh.

Hội đồng Anh là một tổ chức từ thiện. Chúng tôi được chính phủ Anh tài trợ và chúng tôi cũng tạo ra thu nhập của riêng mình thông qua công việc của chúng tôi.

Công việc của chúng tôi dựa trên niềm tin rằng quan hệ văn hóa có thể là một lực lượng tốt trên thế giới. Chúng tôi xây dựng niềm tin và sự hiểu biết giữa mọi người ở các quốc gia khác nhau và chúng tôi giúp tạo ra sự khác biệt tích cực trên thế giới.

Tags: British Council, IELTS

 


 

Central British Council

The Central British Council is the main governing body for the British Council, which is the United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. The council is responsible for appointing the British Council’s director-general and for setting its strategic direction.

The Central British Council is an international organization that promotes British culture and language around the world. It is headquartered in London and has offices in over 100 countries.

The British Council was founded in 1934 as the British Empire Exhibition Corporation. Its purpose was to promote British culture and industry at the British Empire Exhibition in London. The exhibition was a huge success, and the British Council continued to promote British culture and industry around the world.

Today, the British Council is a leading international cultural relations organization. We work in over 100 countries to build relationships, understanding and trust between people in the UK and other countries.

We work with governments, businesses, arts and educational organizations, and we offer a wide range of events, activities and services. We work in the arts, education, science, sport, and English language.

The British Council is a charity. We are funded by the UK government, and we also generate our own income through our work.

Our work is based on the belief that cultural relations can be a force for good in the world. We build trust and understanding between people in different countries, and we help to make a positive difference in the world.