Blog

British council trợ giảng – British Council assistant teaching

(English below)

British council trợ giảng

Tiếng Anh

Hội đồng Anh đang tìm kiếm một trợ lý dạy tiếng Anh trong tổ chức của họ. Nhiệm vụ của trợ lý dạy tiếng Anh bao gồm cung cấp hỗ trợ cho các giáo viên, lập kế hoạch và cung cấp các bài học và thực hiện các nhiệm vụ hành chính. Trợ lý dạy tiếng Anh cũng sẽ được yêu cầu liên lạc với phụ huynh của các học sinh.

Trợ lý dạy tiếng Anh phải là người nói tiếng Anh bản địa có bằng tiếng Anh hoặc một lĩnh vực liên quan. Trợ lý giảng dạy tiếng Anh cũng phải có bằng cấp giảng dạy như Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho người lớn (CELTA) hoặc Chứng chỉ Trinity College London ở Tesol.

Hội đồng Anh là tổ chức quan hệ văn hóa hàng đầu thế giới. Chúng tôi hợp tác với các tổ chức khác trên khắp thế giới để xây dựng kết nối giữa mọi người và tạo cơ hội cho họ học hỏi lẫn nhau.

Chúng tôi đang tìm kiếm một cá nhân nhiệt tình và cam kết tham gia nhóm của chúng tôi với tư cách là một giáo viên trợ lý trên cơ sở toàn thời gian.

Giáo viên trợ lý sẽ hợp tác chặt chẽ với giáo viên và các thành viên khác của đội ngũ nhân viên để cung cấp giảng dạy tiếng Anh chất lượng cao cho học sinh của chúng tôi. Vai trò sẽ liên quan đến việc chuẩn bị và đưa ra các bài học, cũng như thực hiện các nhiệm vụ hành chính.

Ứng viên thành công sẽ có trình độ liên quan, chẳng hạn như Celta hoặc TEFL, và kinh nghiệm dạy tiếng Anh cho người lớn. Họ sẽ là một người nói tiếng Anh bản địa, hoặc có trình độ tiếng Anh gần như bản địa.

Nếu bạn quan tâm đến vai trò này, vui lòng gửi CV và thư xin việc của bạn đến [Email được bảo vệ]

Tags: British Council, IELTS

 


 

British Council assistant teaching

English

The British Council is looking for an assistant teaching English in their organization. The duties of the assistant teaching English include providing support to the teachers, planning and delivering lessons and carrying out administrative tasks. The assistant teaching English will also be required to liaise with the parents of the students.

The assistant teaching English must be a native English speaker with a degree in English or a related field. The assistant teaching English must also have a teaching qualification such as the Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA) or the Trinity College London Certificate in TESOL.

The British Council is the world’s leading cultural relations organisation. We work in partnership with other organisations around the world to build connections between people and create opportunities for them to learn from one another.

We are looking for an enthusiastic and committed individual to join our team as an Assistant Teacher on a full-time basis.

The Assistant Teacher will work closely with the Teacher and other members of staff to deliver high-quality English language teaching to our students. The role will involve preparing and delivering lessons, as well as carrying out administrative tasks.

The successful candidate will have a relevant qualification, such as a CELTA or TEFL, and experience of teaching English to adults. They will be a native English speaker, or have near-native proficiency in English.

If you are interested in this role, please send your CV and a cover letter to [email protected]