Blog

British council toeic – British Council TOEIC

(English below)

British council toeic

Hội đồng Anh Toeic là một bài kiểm tra tiếng Anh cho giao tiếp quốc tế. Nó được sử dụng để đo lường khả năng của những người nói tiếng Anh không bản địa để giao tiếp bằng tiếng Anh trong môi trường kinh doanh quốc tế. Bài kiểm tra có hai phần: bài kiểm tra nghe và đọc ngón chân, và bài kiểm tra nói và viết ngón chân. Bài kiểm tra nghe và đọc Toeic là một bài kiểm tra giấy và bút chì được thực hiện trong một trung tâm thử nghiệm. Bài kiểm tra nói và viết TOEIC là một bài kiểm tra do máy tính giao trong một trung tâm kiểm tra.

Hội đồng Anh cung cấp bài kiểm tra Toeic để giúp đo lường trình độ tiếng Anh của bạn trong bối cảnh quốc tế. thi thử được thực hiện bởi hơn 6 triệu người trên toàn thế giới và được hơn 10.000 tổ chức công nhận.

Bài kiểm tra Toeic có hai phần: bài kiểm tra nghe và đọc, và bài kiểm tra nói và viết. Bài kiểm tra nghe và đọc là một bài kiểm tra giấy và bút chì đo khả năng lắng nghe và đọc bằng tiếng Anh. Bài kiểm tra nói và viết là một bài kiểm tra trực tuyến đo lường khả năng nói và viết bằng tiếng Anh của bạn.

Bạn có thể làm bài kiểm tra Toeic tại một trung tâm thi thử của Hội đồng Anh hoặc tại một trung tâm thi thử được ủy quyền. Để tìm một trung tâm thi thử gần bạn, hãy truy cập trang web của Hội đồng Anh.

Bài kiểm tra Toeic là một cách đáng tin cậy và hợp lệ để đo lường trình độ tiếng Anh của bạn. Bài kiểm tra được quốc tế công nhận và được sử dụng bởi các tổ chức trên khắp thế giới để đưa ra quyết định tuyển dụng và khuyến mãi.

Nếu bạn quan tâm đến việc làm bài kiểm tra Toeic, hãy liên hệ với Hội đồng Anh để tìm một trung tâm thi thử gần bạn.

Tags: British Council, IELTS

 


 

British Council TOEIC

The British Council TOEIC is a test of English for international communication. It is used to measure the ability of non-native English speakers to communicate in English in an international business environment. The test has two parts: the TOEIC Listening and Reading Test, and the TOEIC Speaking and Writing Test. The TOEIC Listening and Reading Test is a paper and pencil test that is administered in a test center. The TOEIC Speaking and Writing Test is an computer-delivered test that is administered in a test center.

The British Council offers the TOEIC test to help measure your English proficiency in an international context. The test is taken by over 6 million people worldwide and is recognized by over 10,000 organizations.

The TOEIC test has two parts: the Listening and Reading Test, and the Speaking and Writing Test. The Listening and Reading Test is a paper-and-pencil test that measures your ability to listen and read in English. The Speaking and Writing Test is an online test that measures your ability to speak and write in English.

You can take the TOEIC test at a British Council test centre or at an authorized test centre. To find a test centre near you, visit the British Council website.

The TOEIC test is a reliable and valid way to measure your English proficiency. The test is internationally recognized and is used by organizations around the world to make hiring and promotion decisions.

If you are interested in taking the TOEIC test, contact the British Council to find a test centre near you.