Blog

British council thi thử IELTS – British Council test IELTS

(English below)

British council thi thử IELTS

Bài kiểm tra IELTS của Hội đồng Anh là một trong những bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới. Nó được thực hiện bởi hơn hai triệu người mỗi năm, tại hơn 140 quốc gia. Bài kiểm tra của IELTS được thực hiện bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Đại học Cambridge Local thi Syndicate (UCLES).

IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới để nghiên cứu, làm việc và di cư, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm qua.

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế. Nó đo lường sự thành thạo ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ giao tiếp. IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất được đồng sở hữu bởi bốn tổ chức quốc tế: Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia, Đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh Cambridge và IELTS USA.

Bài kiểm tra IELTS của Hội đồng Anh là một trong những bài kiểm tra trình độ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới. Hơn 2 triệu người làm bài kiểm tra mỗi năm, tại hơn 140 quốc gia.

Có hai phiên bản của bài kiểm tra IELTS: phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn học tại trường đại học, trong khi phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần làm bài kiểm tra cho mục đích làm việc hoặc thị thực.

Bài kiểm tra IELTS của Hội đồng Anh là một bài kiểm tra trên giấy, điều đó có nghĩa là nó được thực hiện trong một trung tâm thi thử vật lý. Bài kiểm tra kéo dài trong 2 giờ 45 phút, và được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói.

Các phần lắng nghe, đọc và viết là giống nhau cho cả hai phiên bản đào tạo học tập và chung của bài kiểm tra. Tuy nhiên, phần nói là khác nhau. Đối với phần nói học thuật, bạn sẽ được hỏi câu hỏi về các chủ đề học thuật như bài giảng và sách. Đối với phần nói đào tạo chung, bạn sẽ được đặt câu hỏi về các chủ đề hàng ngày như nhà, gia đình và công việc của bạn.

IELTS được đánh dấu theo thang điểm 9, với 9 là cấp cao nhất và 1 là thấp nhất. Điểm số của bạn sẽ được báo cáo là điểm số của ban nhạc, và bạn cũng sẽ nhận được điểm cho mỗi trong bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói.

Bài kiểm tra IELTS của Hội đồng Anh là một cách tuyệt vời để cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của bạn và tăng cơ hội thành công trong việc học hoặc công việc của bạn. Nếu bạn dự định làm bài kiểm tra, hãy đảm bảo đặt chỗ sớm, vì các trung tâm thi thử có thể rất bận rộn.

Tags: British Council, IELTS

 


 

British Council test IELTS

The British Council IELTS test is one of the most popular English proficiency tests in the world. It is taken by over two million people every year, in over 140 countries. The IELTS test is administered by the British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

IELTS is the world’s most popular high-stakes English test for study, work and migration, with over 3 million tests taken in the past year.

IELTS is the International English Language Testing System. It measures the language proficiency of people who want to study or work where English is used as the language of communication. IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

IELTS is the only English language test that is co-owned by four international organisations: British Council, IDP: IELTS Australia, Cambridge English Language Assessment and IELTS USA.

The British Council IELTS test is one of the most popular English language proficiency tests in the world. Over 2 million people take the test every year, in over 140 countries.

There are two versions of the IELTS test: the Academic version and the General Training version. The Academic version is for people who want to study at university, while the General Training version is for people who want to migrate to an English-speaking country or who need to take the test for work or visa purposes.

The British Council IELTS test is a paper-based test, which means that it is taken in a physical test centre. The test lasts for 2 hours and 45 minutes, and is split into four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking.

The Listening, Reading and Writing sections are the same for both the Academic and General Training versions of the test. However, the Speaking section is different. For the Academic Speaking section, you will be asked questions about academic topics such as lectures and books. For the General Training Speaking section, you will be asked questions about everyday topics such as your home, family and work.

IELTS is marked on a 9-band scale, with 9 being the highest level and 1 being the lowest. Your score will be reported as a band score, and you will also receive a score for each of the four sections: Listening, Reading, Writing and Speaking.

The British Council IELTS test is a great way to improve your English language skills and boost your chances of success in your studies or work. If you are planning to take the test, make sure to book your place early, as test centres can get very busy.