Blog

British council luyện thi IELTS – British Council prepares IELTS exam

(English below)

British council luyện thi IELTS

Hội đồng Anh là nhà cung cấp giáo dục quốc tế, ngôn ngữ tiếng Anh và văn hóa hàng đầu thế giới. Chúng tôi cung cấp một loạt các bài kiểm tra, từ các bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh như IELTS và Cambridge English, đến các bằng cấp của trường và trường đại học như A-Levels và Tomplates quốc tế. Chúng tôi cũng cung cấp các khóa học phát triển chuyên nghiệp cho giáo viên và nhà giáo dục.

Hội đồng Anh là nhà cung cấp các cơ hội giáo dục quốc tế hàng đầu thế giới. Chúng tôi cung cấp một loạt các bằng cấp, từ bằng đại học đến các khóa học tiếng Anh, để giúp bạn đạt được tham vọng của mình.

Chúng tôi cũng là nhà cung cấp IELTS lớn nhất, bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế. IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới để nghiên cứu, làm việc và di cư, với hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện trong năm qua.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác.

Chúng tôi cung cấp một loạt các khóa học chuẩn bị IELTS để giúp bạn đạt được điểm số bạn cần. Các khóa học của chúng tôi được thiết kế bởi các chuyên gia IELTS và dựa trên kinh nghiệm sâu rộng của chúng tôi về việc giúp mọi người đạt được mục tiêu IELTS của họ.

Chúng tôi cung cấp cả các khóa học trực tiếp và trực tuyến, vì vậy bạn có thể chọn tùy chọn phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Các khóa học của chúng tôi sẽ giúp bạn:

– Hiểu định dạng và loại câu hỏi của IELTS

– Phát triển các kỹ năng bạn cần làm tốt trong bài kiểm tra

– Làm quen với các loại nhiệm vụ bạn sẽ được yêu cầu thực hiện trong bài kiểm tra

– Thực hành các kỹ năng tiếng Anh của bạn

– Nhận phản hồi từ các chuyên gia IELTS về hiệu suất của bạn

Các khóa học của chúng tôi có sẵn ở một loạt các địa điểm trên thế giới. Để tìm một khóa học gần bạn, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.

Tags: British Council, luyện thi IELTS, IELTS

 


 

British Council prepares IELTS exam

The British Council is the world’s leading provider of international education, English language and cultural opportunities. We offer a wide range of exams, from English language tests such as IELTS and Cambridge English, to school and university qualifications such as A-levels and the International Baccalaureate. We also provide professional development courses for teachers and educators.

The British Council is the world’s leading provider of international educational opportunities. We offer a wide range of qualifications, from university degrees to English language courses, to help you achieve your ambitions.

We are also the largest provider of IELTS, the international English language test. IELTS is the world’s most popular English language test for study, work and migration, with over 3 million tests taken in the past year.

IELTS is recognised by over 10,000 organisations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies.

We offer a wide range of IELTS preparation courses to help you achieve the score you need. Our courses are designed by IELTS experts and are based on our extensive experience of helping people achieve their IELTS goals.

We offer both face-to-face and online courses, so you can choose the option that best suits your needs. Our courses will help you to:

– Understand the IELTS test format and question types

– Develop the skills you need to do well in the test

– Get familiar with the types of tasks you will be asked to do in the test

– Practice your English language skills

– Get feedback from IELTS experts on your performance

Our courses are available in a wide range of locations around the world. To find a course near you, please visit our website.