Blog

British council IELTS học phí – British Council IELTS Fee

(English below)

British council IELTS học phí

IELTS (Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế) là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh của IELTS và Cambridge.

Phí kiểm tra IELTS hiện là £ 170. Phí kiểm tra là giống nhau cho cả hai phiên bản đào tạo học tập và chung của bài kiểm tra IELTS.

Phí IELTS của Hội đồng Anh rất tốn kém so với các nhà cung cấp thi thử IELTS khác. Tuy nhiên, chất lượng của bài kiểm tra IELTS do Hội đồng Anh cung cấp là rất cao. thi thử IELTS có giá trị trong hai năm và được hơn 9.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận. Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra nói là một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận. Ba phần khác của bài kiểm tra IELTS là câu hỏi trắc nghiệm. Bài kiểm tra IELTS được xếp loại theo thang điểm 9, với 9 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

Phí IELTS của Hội đồng Anh rất đáng giá vì bài kiểm tra IELTS rất chính xác trong việc đo lường sự thành thạo tiếng Anh của một người. Bài kiểm tra IELTS cũng rất đáng tin cậy, có nghĩa là kết quả kiểm tra phù hợp mỗi khi một người thực hiện bài kiểm tra. Phí IELTS của Hội đồng Anh cũng đáng giá vì bài kiểm tra IELTS được công nhận bởi rất nhiều tổ chức trên toàn thế giới. Bài kiểm tra IELTS cũng rất công bằng, vì nó được xếp loại theo thang điểm 9. Điều này có nghĩa là mọi người đều có cơ hội bình đẳng để có được điểm số cao trong bài kiểm tra IELTS.

Tags: British Council, IELTS

 


 

British Council IELTS Fee

The IELTS (International English Language Testing System) is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.

The IELTS test fee is currently £170. The test fee is the same for both the Academic and General Training versions of the IELTS test.

The British Council IELTS fee is expensive compared to other IELTS test providers. However, the quality of the IELTS test provided by the British Council is very high. The IELTS test is valid for two years and is recognized by over 9,000 organizations worldwide. The IELTS test is divided into four parts: listening, reading, writing, and speaking. The speaking test is a face-to-face interview with a certified IELTS examiner. The other three parts of the IELTS test are multiple-choice questions. The IELTS test is graded on a 9-band scale, with 9 being the highest score and 1 being the lowest score.

The British Council IELTS fee is worth it because the IELTS test is very accurate in measuring a person’s English language proficiency. The IELTS test is also very reliable, meaning that the test results are consistent every time a person takes the test. The British Council IELTS fee is also worth it because the IELTS test is recognized by so many organizations worldwide. The IELTS test is also very fair, as it is graded on a 9-band scale. This means that everyone has an equal chance of getting a high score on the IELTS test.