Blog

British council điện biên phủ – British Council Dien Bien Phu

(English below)

British council điện biên phủ

Hội đồng Anh Dien Bien Phu là một nơi độc đáo và đặc biệt. Đây là địa điểm của Trận chiến Dien Bien Phu, được chiến đấu giữa người Pháp và Việt Minh vào năm 1954. Trận chiến là một bước ngoặt lớn trong cuộc chiến Đông Dương đầu tiên, và nó được nhớ đến như một trong những trận chiến quan trọng nhất của thế kỉ 20. Hội đồng Anh Dien Bien Phu hiện là một bảo tàng và trung tâm giáo dục, và nó là một nơi có tầm quan trọng lớn đối với người dân Việt Nam.

Hội đồng Anh tại Dien Bien Phu là một tổ chức quốc tế năng động với một loạt các hoạt động và chương trình. Chúng tôi làm việc với các đối tác ở Dien Bien Phu và trên khắp Việt Nam để tạo cơ hội cho mọi người thực hiện tiềm năng của họ.

Hội đồng Anh đã làm việc tại Dien Bien Phu từ năm 2001. Chúng tôi làm việc với một loạt các đối tác bao gồm chính phủ, trường đại học, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự. Chúng tôi cung cấp một loạt các chương trình và dịch vụ bao gồm:

– Dạy tiếng Anh

– Nghệ thuật

– Giáo dục và xã hội

– kỳ thi

– Thư viện

Công việc của chúng tôi ở Dien Bien Phu giúp tạo cơ hội cho mọi người thực hiện tiềm năng của họ. Chúng tôi làm việc với một loạt các đối tác để cung cấp các chương trình và dịch vụ tạo ra sự khác biệt tích cực cho cuộc sống của mọi người.

Hội đồng Anh tại Dien Bien Phu là một phần của một tổ chức trên toàn thế giới. Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận và công việc của chúng tôi được chính phủ Anh tài trợ. Chúng tôi cũng là thành viên của Mạng lưới toàn cầu của Hội đồng Anh.

Tags: British Council, IELTS

 


 

British Council Dien Bien Phu

The British Council Dien Bien Phu is a unique and special place. It is the site of the Battle of Dien Bien Phu, which was fought between the French and the Viet Minh in 1954. The battle was a major turning point in the First Indochina War, and it is remembered as one of the most significant battles of the 20th century. The British Council Dien Bien Phu is now a museum and education center, and it is a place of great importance to the people of Vietnam.

The British Council in Dien Bien Phu is a dynamic, international organisation with a wide range of activities and programmes. We work with partners in Dien Bien Phu and across Vietnam to create opportunities for people to fulfil their potential.

The British Council has been working in Dien Bien Phu since 2001. We work with a range of partners including government, universities, businesses and civil society organisations. We offer a wide range of programmes and services including:

– English Language Teaching

– Arts

– Education and Society

– Exams

– Libraries

Our work in Dien Bien Phu helps create opportunities for people to fulfil their potential. We work with a range of partners to offer programmes and services that make a positive difference to people’s lives.

The British Council in Dien Bien Phu is part of a worldwide organisation. We are a not-for-profit organisation and our work is funded by the UK government. We are also a member of the British Council global network.