Blog

British council điểm thi IELTS – British Council test score IELTS

(English below)

British council điểm thi IELTS

Nếu bạn đang tìm cách học tại Vương quốc Anh, bạn sẽ cần làm bài kiểm tra IELT của Hội đồng Anh để có được số điểm mà các trường đại học sẽ chấp nhận. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về bài kiểm tra IELTS là gì, cách nó được ghi và những gì bạn có thể làm để chuẩn bị cho nó.

Bạn đang có kế hoạch lấy IELTS? Bạn có muốn biết điểm IELTS của bạn sẽ là gì không?

Điểm IELTS dựa trên bốn thành phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi thành phần có giá trị tối đa 25 điểm. Tổng số điểm IELTS sau đó được tính bằng cách kết hợp điểm số cho từng thành phần.

IELTS được ghi trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc đại diện cho một mức độ khả năng tiếng Anh khác nhau. Các ban nhạc như sau:

Ban nhạc 9: Người dùng chuyên gia

Ban nhạc 8: Người dùng rất tốt

Ban nhạc 7: Người dùng tốt

Ban nhạc 6: Người dùng có thẩm quyền

Ban nhạc 5: Người dùng khiêm tốn

Ban nhạc 4: Người dùng giới hạn

Ban nhạc 3: Người dùng cực kỳ hạn chế

Ban nhạc 2: Người dùng không liên tục

Ban nhạc 1: Người không sử dụng

Để có được ý tưởng về điểm số IELTS của bạn sẽ là gì, bạn có thể làm bài kiểm tra thực hành IELTS. Đây là một bài kiểm tra trực tuyến miễn phí sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng về trình độ tiếng Anh của bạn và những gì mong đợi trong bài kiểm tra IELTS.

Khi bạn đã thực hiện bài kiểm tra thực hành IELTS, bạn sẽ được báo cáo điểm số. Báo cáo điểm này sẽ cho bạn thấy điểm ban nhạc của bạn cho từng thành phần của bài kiểm tra.

Nếu bạn đang có kế hoạch thực hiện các IELTS, hãy đảm bảo kiểm tra bài kiểm tra thực hành IELTS. Đó là một cách tuyệt vời để xem điểm IELTS của bạn sẽ là gì.

Tags: British Council, IELTS

 


 

British Council test score IELTS

If you’re looking to study in the UK, you’ll need to take the British Council’s IELTS test to get a score that universities will accept. In this article, we’ll give you an overview of what the IELTS test is, how it’s scored, and what you can do to prepare for it.

Are you planning to take the IELTS? Do you want to know what your IELTS score will be?

The IELTS score is based on four components: listening, reading, writing and speaking. Each component is worth a maximum of 25 points. The total IELTS score is then calculated by combining the scores for each component.

IELTS is scored on a 9-band scale, with each band representing a different level of English language ability. The bands are as follows:

Band 9: Expert user

Band 8: Very good user

Band 7: Good user

Band 6: Competent user

Band 5: Modest user

Band 4: Limited user

Band 3: Extremely limited user

Band 2: Intermittent user

Band 1: Non-user

To get an idea of what your IELTS score will be, you can take the IELTS Practice Test. This is a free online test that will give you an idea of your level of English and what to expect on the IELTS test.

Once you have taken the IELTS Practice Test, you will be given a score report. This score report will show you your band score for each component of the test.

If you are planning to take the IELTS, make sure to check out the IELTS Practice Test. It is a great way to see what your IELTS score will be.