Blog

British council địa chỉ – British Council Address

(English below)

British council địa chỉ

Địa chỉ Hội đồng Anh

Hội đồng Anh là tổ chức quốc tế về quan hệ văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh. Chúng tôi làm việc ở hơn 100 quốc gia trên thế giới để xây dựng mối quan hệ giữa người dân Vương quốc Anh và thế giới rộng lớn hơn và để tăng sự hiểu biết về văn hóa và giá trị của Vương quốc Anh.

Chúng tôi làm việc với các chính phủ, doanh nghiệp, nghệ thuật và các tổ chức giáo dục và các cá nhân để tạo cơ hội quốc tế cho người dân Vương quốc Anh và xây dựng niềm tin giữa các nền văn hóa khác nhau.

Hội đồng Anh là tổ chức quốc tế về quan hệ văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh. Chúng tôi làm việc ở hơn 100 quốc gia để xây dựng mối quan hệ giữa mọi người ở Anh và các quốc gia khác và để tăng sự hiểu biết và hợp tác quốc tế.

Hội đồng Anh đã làm việc tại Ai Cập từ năm 1946. Chúng tôi có một văn phòng tại Cairo và một văn phòng khu vực ở Alexandria. Chúng tôi có một loạt các hoạt động và chương trình nhằm tạo cơ hội cho mọi người ở Ai Cập và Vương quốc Anh phát triển các kỹ năng của họ và tăng cường kiến ​​thức và hiểu biết của họ về các quốc gia và văn hóa khác.

Chúng tôi làm việc trong các lĩnh vực sau:

– Nghệ thuật
– Giáo dục và xã hội
– Tiếng Anh
– kỳ thi

Hội đồng Anh ở Ai Cập đang tìm kiếm một địa chỉ mới ở Cairo.

Chúng tôi hiện đang có trụ sở tại Zamalek nhưng do tình hình hiện tại với Covid-19, chúng tôi đang tìm kiếm một địa điểm mới, trung tâm hơn ở Cairo.

Chúng tôi đang tìm kiếm một văn phòng với những điều sau:

– Tối thiểu 800 mét vuông
– Tối đa 1.200 mét vuông
– Tối thiểu 30 chỗ đậu xe

Nếu bạn có một văn phòng đáp ứng các yêu cầu này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trên địa chỉ info@britishcouncil.org.eg.

Tags: British Council, IELTS

 


 

British Council Address

British Council Address

The British Council is the United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. We work in over 100 countries around the world to build relationships between the people of the UK and the wider world and to increase understanding of the UK’s culture and values.

We work with governments, businesses, arts and educational organisations, and individuals to create international opportunities for the people of the UK and to build trust between different cultures.

The British Council is the UK’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. We work in over 100 countries to build relationships between people in the UK and other countries and to increase international understanding and co-operation.

The British Council has been working in Egypt since 1946. We have an office in Cairo and a regional office in Alexandria. We have a wide range of activities and programmes which aim to create opportunities for people in Egypt and the UK to develop their skills and to increase their knowledge and understanding of each other’s countries and cultures.

We work in the following areas:

– Arts
– Education and society
– English
– Exams

The British Council in Egypt is looking for a new Address in Cairo.

We are currently based in Zamalek but due to the current situation with COVID-19, we are looking for a new, more central location in Cairo.

We are looking for an office with the following:

– A minimum of 800 square metres
– A maximum of 1,200 square metres
– A minimum of 30 parking spaces

If you have an office that meets these requirements, please contact us on info@britishcouncil.org.eg.