Blog

Book lịch thi IELTS – Book IELTS exam schedule

(English below)

Book lịch thi IELTS

Lịch thi IELTS

Lịch thi IELTS là một phần quan trọng của bài kiểm tra IELTS. Điều quan trọng là phải biết khi nào bài kiểm tra IELTS được lên lịch để bạn có thể lên kế hoạch cho thời gian học của mình vào ngày kiểm tra. Bài kiểm tra IELTS được cung cấp bốn lần một năm trong các tháng của tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10.

Kỳ thi IELTS là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Bài kiểm tra có hai phiên bản, đào tạo học thuật và chung. Lịch thi IELTS được tổ chức IELTS phát hành trước vài tháng. Bài kiểm tra được cung cấp tới bốn lần một tháng tại hơn 140 quốc gia.

Lịch thi IELTS cho bài kiểm tra học thuật như sau:

Ngày 13 tháng 1

Ngày 10 tháng 2

Ngày 10 tháng ba

14 tháng 4

Ngày 12 tháng 5

Ngày 9 tháng 6

14 tháng 7

Ngày 11 tháng 8

Ngày 8 tháng 9

Ngày 13 tháng 10

Ngày 10 tháng 11

Ngày 8 tháng 12

Lịch thi IELTS cho bài kiểm tra đào tạo chung như sau:

27 tháng 1

24 tháng 2

24 tháng 3

28 tháng 4

Ngày 26 tháng 5

23 tháng 6

Ngày 28 tháng 7

25 tháng 8

Ngày 22 tháng 9

27 tháng 10

24 tháng 11

Ngày 22 tháng 12

Phí kiểm tra IELTS là $ 250 USD. Phí kiểm tra là giống nhau cho cả phiên bản đào tạo học thuật và chung của bài kiểm tra.

Bài kiểm tra IELTS bao gồm bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Phần nghe IELTS có 40 câu hỏi và kéo dài 30 phút. Phần đọc IELTS có 40 câu hỏi và kéo dài 60 phút. Phần viết IELTS có hai nhiệm vụ và kéo dài 60 phút. Phần nói IELTS có ba phần và kéo dài 11-14 phút.

Kết quả IELTS được báo cáo trên thang điểm 9. Điểm số có giá trị trong hai năm.

Bài kiểm tra học thuật của IELTS dành cho những người tham gia bài kiểm tra muốn học ở cấp độ đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc muốn đăng ký chuyên nghiệp ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS dành cho những người tham gia bài kiểm tra muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc những người muốn đăng ký chương trình đào tạo hoặc học tập dưới cấp đại học quốc gia.

Tags: Lịch thi IELTS, IELTS

 


 

Book IELTS exam schedule

IELTS Exam Schedule

The IELTS exam schedule is a critical part of the IELTS test. It is important to know when the IELTS test is scheduled so you can plan your study time around the test date. The IELTS test is offered four times a year in the months of January, April, July, and October.

The IELTS exam is an international standardized test of English language proficiency for non-native English speakers. The test has two versions, the Academic and the General Training. The IELTS exam schedule is released by the IELTS organization a few months in advance. The test is offered up to four times a month in over 140 countries.

The IELTS exam schedule for the Academic test is as follows:

January 13

February 10

March 10

April 14

May 12

June 9

July 14

August 11

September 8

October 13

November 10

December 8

The IELTS exam schedule for the General Training test is as follows:

January 27

February 24

March 24

April 28

May 26

June 23

July 28

August 25

September 22

October 27

November 24

December 22

The IELTS test fee is $250 USD. The test fee is the same for both the Academic and General Training versions of the test.

The IELTS test consists of four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. The total test time is 2 hours and 45 minutes.

The IELTS Listening section has 40 questions and lasts 30 minutes. The IELTS Reading section has 40 questions and lasts 60 minutes. The IELTS Writing section has two tasks and lasts 60 minutes. The IELTS Speaking section has three parts and lasts 11-14 minutes.

IELTS results are reported on a 9-band scale. Scores are valid for two years.

The IELTS Academic test is for test takers who want to study at a tertiary level in an English-speaking country or who want to professionally register in an English-speaking country.

The IELTS General Training test is for test takers who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK) or who want to apply for a training program or study below the tertiary level in an English-speaking country.