Blog

Bé mấy tuổi học tiếng anh – How many years old children learn English

(English below)

Bé mấy tuổi học tiếng anh

Có bao nhiêu tuổi trẻ học tiếng Anh?

Câu trả lời có thể làm bạn ngạc nhiên – trẻ em khi hai tuổi có thể bắt đầu học tiếng Anh. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng một đứa trẻ càng sớm bắt đầu học ngôn ngữ thứ hai, chúng sẽ tốt hơn khi nói nó.

Vì vậy, làm thế nào bạn có thể giúp con bạn học tiếng Anh?

Đây là một số lời khuyên:

Khuyến khích con bạn xem các chương trình và phim tiếng Anh.

Đọc sách tiếng Anh cùng nhau.

Chơi các trò chơi liên quan đến nói bằng tiếng Anh.

Nói chuyện với con của bạn bằng tiếng Anh càng nhiều càng tốt.

Nếu bạn không tự nói tiếng Anh, hãy tìm một người có thể giúp con bạn thực hành.

Với một chút nỗ lực, con bạn sẽ nói tiếng Anh ngay lập tức!

Nói chung, trẻ em học tiếng Anh tốt nhất khi ở độ tuổi từ bốn đến bảy. Điều này là do họ đang ở giai đoạn phát triển nhận thức khi họ có thể học các khái niệm và kỹ năng mới một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, có một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc một đứa trẻ học tiếng Anh tốt như thế nào, chẳng hạn như trình độ động lực, chất lượng hướng dẫn của chúng và năng lực tự nhiên của chúng đối với việc học ngôn ngữ.

Một trong những lý do tại sao những đứa trẻ bốn đến bảy tuổi đặc biệt giỏi học tiếng Anh là vì chúng được gọi là “thời kỳ nhạy cảm” đối với việc học ngôn ngữ. Đây là thời điểm bộ não đặc biệt dễ tiếp thu để có được các kỹ năng ngôn ngữ mới. Trẻ em được tiếp xúc với một ngôn ngữ trong giai đoạn nhạy cảm này có nhiều khả năng phát triển trình độ giống như bản địa trong ngôn ngữ đó.

Có một số cách để khuyến khích trẻ nhỏ học tiếng Anh. Một là cung cấp cho họ các tài liệu hấp dẫn và kích thích, chẳng hạn như sách, video và trò chơi. Một cách khác là đảm bảo rằng họ có nhiều cơ hội để thực hành bằng ngôn ngữ. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nói tiếng Anh với họ hàng ngày, đưa họ đến các nhóm chơi hoặc lớp học nói tiếng Anh và cung cấp cho họ cơ hội tương tác với những người nói tiếng Anh khác.

Điều quan trọng cần nhớ là tất cả trẻ em học ở các mức giá khác nhau. Một số trẻ có thể học tiếng Anh nhanh hơn những người khác, nhưng miễn là chúng được tiếp xúc với ngôn ngữ một cách thường xuyên và có nhiều cơ hội để thực hành, cuối cùng chúng sẽ đạt được mức độ thành thạo cho phép chúng giao tiếp hiệu quả.

Tags: Tiếng Anh, IELTS

 


 

How many years old children learn English

How many years old children learn English?

The answer may surprise you – children as young as two can start to learn English. Research has shown that the earlier a child starts to learn a second language, the better they will be at speaking it.

So, how can you help your child learn English?

Here are some tips:

Encourage your child to watch English-language shows and movies.

Read English books together.

Play games that involve speaking in English.

Talk to your child in English as much as possible.

If you don’t speak English yourself, find someone who can help your child practice.

With a little bit of effort, your child will be speaking English in no time!

In general, children learn English best when they are between the ages of four and seven. This is because they are at a stage in their cognitive development when they are able to learn new concepts and skills quickly. However, there are a number of factors that can influence how well a child learns English, such as their level of motivation, the quality of their instruction, and their natural aptitude for language learning.

One of the reasons why four to seven year olds are particularly good at learning English is that they are in what is known as the “sensitive period” for language learning. This is a time when the brain is particularly receptive to acquiring new language skills. Children who are exposed to a language during this sensitive period are more likely to develop native-like proficiency in that language.

There are a number of ways to encourage young children to learn English. One is to provide them with engaging and stimulating materials, such as books, videos, and games. Another is to make sure that they have plenty of opportunities to practice using the language. This can be done by speaking English with them on a daily basis, taking them to English-speaking playgroups or classes, and providing them with opportunities to interact with other English speakers.

It is important to remember that all children learn at different rates. Some children may learn English more quickly than others, but as long as they are exposed to the language on a regular basis and given plenty of opportunities to practice, they will eventually reach a level of proficiency that will allow them to communicate effectively.