Blog

Bằng thi IELTS – by IELTS test

(English below)

Bằng thi IELTS

người nhận

IELTS là hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, đây là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cho những người muốn học, làm việc hoặc di chuyển sang các quốc gia sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính.

IELTS được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm. Phần nói được thực hiện như một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận.

Người tham gia bài kiểm tra IELTS có thể chọn thực hiện phiên bản đào tạo học tập hoặc chung của bài kiểm tra, tùy thuộc vào nhu cầu của họ. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn học tại một trường đại học hoặc tổ chức nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy. Phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần chứng minh trình độ tiếng Anh của họ cho mục đích công việc hoặc đào tạo.

Người tham gia thử nghiệm IELTS được cho điểm ban nhạc từ 1 đến 9 cho mỗi phần, với 9 là điểm cao nhất. Điểm tổng thể của ban nhạc là trung bình của bốn điểm phần.

Bài kiểm tra IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế được quản lý cùng với Hội đồng Anh, Giáo dục IDP và Đánh giá ngôn ngữ tiếng Anh Cambridge. Nó được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người nói tiếng Anh không bản địa muốn học hoặc làm việc ở các quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS được chia thành hai phiên bản: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Mô-đun học thuật dành cho những người muốn theo đuổi giáo dục đại học, trong khi mô-đun đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc đào tạo ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tối đa 25 điểm, với tổng số điểm 100 điểm.

Phần nghe bao gồm bốn đoạn, mỗi đoạn theo sau là một loạt các câu hỏi. Các đoạn văn đang tăng khó khăn, và các câu hỏi trở nên khó khăn hơn khi các đoạn văn trở nên khó khăn hơn.

Phần đọc bao gồm ba đoạn, mỗi đoạn theo sau là một loạt các câu hỏi. Các đoạn văn đang tăng khó khăn, và các câu hỏi trở nên khó khăn hơn khi các đoạn văn trở nên khó khăn hơn.

Phần Viết bao gồm hai nhiệm vụ: Nhiệm vụ 1 và Nhiệm vụ 2. Trong nhiệm vụ 1, người thực hiện thi thử được yêu cầu mô tả, tóm tắt hoặc giải thích dữ liệu trong biểu đồ, bảng hoặc sơ đồ. Trong nhiệm vụ 2, những người làm bài kiểm tra được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề.

Phần nói bao gồm một cuộc phỏng vấn với một giám khảo IELTS được đào tạo. Cuộc phỏng vấn được chia thành ba phần: Phần 1, Phần 2 và Phần 3.

Phần 1 của phần Phát biểu là một cuộc phỏng vấn ngắn, trong đó giám khảo sẽ hỏi các câu hỏi của người làm bài kiểm tra về anh ta hoặc một loạt các chủ đề quen thuộc, như gia đình, gia đình, công việc, nghiên cứu và các hoạt động giải trí.

Phần 2 của phần nói là một lượt dài trong đó người làm bài kiểm tra được cung cấp một thẻ nhiệm vụ với một chủ đề cụ thể và được yêu cầu nói trong 1-2 phút về chủ đề đó.

Phần 3 của phần nói là một cuộc thảo luận hai chiều giữa giám khảo và người kiểm tra về các chủ đề được đề cập trong Phần 2.

thi thử IELTS là một thi thử trên giấy, có nghĩa là nó được lấy trên một mảnh giấy vật lý. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tối đa 25 điểm, với tổng số điểm 100 điểm.

Phần nghe bao gồm bốn đoạn, mỗi đoạn theo sau là một loạt các câu hỏi. Các đoạn văn đang tăng khó khăn, và các câu hỏi trở nên khó khăn hơn khi các đoạn văn trở nên khó khăn hơn.

Phần đọc bao gồm ba đoạn, mỗi đoạn theo sau là một loạt các câu hỏi. Các đoạn văn đang tăng khó khăn, và các câu hỏi trở nên khó khăn hơn khi các đoạn văn trở nên khó khăn hơn.

Phần Viết bao gồm hai nhiệm vụ: Nhiệm vụ 1 và Nhiệm vụ 2. Trong nhiệm vụ 1, người thực hiện thi thử được yêu cầu mô tả, tóm tắt hoặc giải thích dữ liệu trong biểu đồ, bảng hoặc sơ đồ. Trong nhiệm vụ 2, những người làm bài kiểm tra được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề.

Phần nói bao gồm một cuộc phỏng vấn với một giám khảo IELTS được đào tạo. Cuộc phỏng vấn được chia thành ba phần: Phần 1, Phần 2 và Phần 3.

Phần 1 của phần Phát biểu là một cuộc phỏng vấn ngắn, trong đó giám khảo sẽ hỏi các câu hỏi của người làm bài kiểm tra về anh ta hoặc một loạt các chủ đề quen thuộc, như gia đình, gia đình, công việc, nghiên cứu và các hoạt động giải trí.

Phần 2 của phần nói là một lượt dài trong đó người làm bài kiểm tra được cung cấp một thẻ nhiệm vụ với một chủ đề cụ thể và được yêu cầu nói trong 1-2 phút về chủ đề đó.

Phần 3 của phần nói là một cuộc thảo luận hai chiều giữa giám khảo và người kiểm tra về các chủ đề được đề cập trong Phần 2.

Tags: IELTS

 


 

by IELTS test

taker

IELTS is the International English Language Testing System, which is an English proficiency test for people who want to study, work, or migrate to countries that use English as the primary language.

IELTS is divided into four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. Each section is worth 25% of the total score. The Speaking section is conducted as a face-to-face interview with a certified IELTS examiner.

IELTS test takers can choose to take the Academic or General Training version of the test, depending on their needs. The Academic version is for people who want to study at a university or institution where English is the language of instruction. The General Training version is for people who want to migrate to an English-speaking country or who need to prove their English proficiency for work or training purposes.

IELTS test takers are given a band score from 1 to 9 for each section, with 9 being the highest score. The overall band score is the average of the four section scores.

The IELTS test is an international English language testing system that is jointly managed by the British Council, IDP Education, and Cambridge English Language Assessment. It is designed to assess the language ability of non-native English speakers who wish to study or work in English-speaking countries.

IELTS is divided into two versions: the Academic Module and the General Training Module. The Academic Module is intended for those who wish to pursue tertiary education, while the General Training Module is for those who wish to migrate to an English-speaking country or train in an English-speaking country.

The IELTS test is divided into four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. Each section is worth a maximum of 25 points, for a total score of 100 points.

The Listening section consists of four passages, each followed by a series of questions. The passages are of increasing difficulty, and the questions become more difficult as the passages become more difficult.

The Reading section consists of three passages, each followed by a series of questions. The passages are of increasing difficulty, and the questions become more difficult as the passages become more difficult.

The Writing section consists of two tasks: Task 1 and Task 2. In Task 1, test-takers are asked to describe, summarise, or explain data in a graph, table, or diagram. In Task 2, test-takers are asked to write an essay in response to a point of view, argument, or problem.

The Speaking section consists of an interview with a trained IELTS examiner. The interview is divided into three parts: Part 1, Part 2, and Part 3.

Part 1 of the Speaking section is a short interview in which the examiner will ask the test-taker questions about him or herself and a range of familiar topics, such as home, family, work, studies, and leisure activities.

Part 2 of the Speaking section is a long turn in which the test-taker is given a task card with a particular topic, and is asked to speak for 1-2 minutes on that topic.

Part 3 of the Speaking section is a two-way discussion between the examiner and the test-taker on the topics covered in Part 2.

The IELTS test is a paper-based test, which means that it is taken on a physical piece of paper. The test is divided into four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. Each section is worth a maximum of 25 points, for a total score of 100 points.

The Listening section consists of four passages, each followed by a series of questions. The passages are of increasing difficulty, and the questions become more difficult as the passages become more difficult.

The Reading section consists of three passages, each followed by a series of questions. The passages are of increasing difficulty, and the questions become more difficult as the passages become more difficult.

The Writing section consists of two tasks: Task 1 and Task 2. In Task 1, test-takers are asked to describe, summarise, or explain data in a graph, table, or diagram. In Task 2, test-takers are asked to write an essay in response to a point of view, argument, or problem.

The Speaking section consists of an interview with a trained IELTS examiner. The interview is divided into three parts: Part 1, Part 2, and Part 3.

Part 1 of the Speaking section is a short interview in which the examiner will ask the test-taker questions about him or herself and a range of familiar topics, such as home, family, work, studies, and leisure activities.

Part 2 of the Speaking section is a long turn in which the test-taker is given a task card with a particular topic, and is asked to speak for 1-2 minutes on that topic.

Part 3 of the Speaking section is a two-way discussion between the examiner and the test-taker on the topics covered in Part 2.