Blog

Bằng IELTS – by IELTS

(English below)

Bằng IELTS

Bạn đang có kế hoạch lấy IELTS? Nếu vậy, bạn đã đến đúng nơi! Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tất cả các mẹo và thủ thuật bạn cần biết để đánh giá IELTS.

Chúng tôi sẽ bắt đầu với một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về IELTS và nó là gì. IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh cần thiết cho nhiều người nói tiếng Anh không phải là người bản ngữ muốn học hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Tiếp theo, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số lời khuyên chung về cách chuẩn bị cho IELTS. Những lời khuyên này sẽ được áp dụng cho tất cả các phần của IELTS, bao gồm các phần nghe, đọc, viết và nói.

Cuối cùng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số mẹo cụ thể cho từng phần của IELTS. Những lời khuyên này sẽ giúp bạn tối đa hóa điểm của bạn trên mỗi phần của bài kiểm tra.

Đến cuối bài viết này, bạn sẽ có tất cả thông tin bạn cần để đánh giá IELTS!

IELTS là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh cao phổ biến nhất thế giới. Nó được thực hiện bởi hơn 2 triệu người mỗi năm. IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh cổ phần cao duy nhất trong đó các kỹ năng nói và nghe của bạn được đánh giá bởi người nói tiếng Anh được chứng nhận. Điều này đảm bảo rằng điểm IELTS của bạn là sự phản ánh thực sự về trình độ tiếng Anh của bạn.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức tại 140 quốc gia chấp nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thi thử:

Học thuật IELTS: Đối với những người đăng ký học tập, đào tạo hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh

Đào tạo chung của IELTS: Đối với những người cần tiếng Anh cho mục đích công việc, đào tạo hoặc di cư

Bạn có thể thực hiện đào tạo chung của IELTS và IELTS trong cùng một ngày hoặc vào những ngày riêng biệt, bất cứ điều gì phù hợp với bạn nhất.

Tại sao phải lấy IELTS với Hội đồng Anh?

Đưa IELTS với Hội đồng Anh cho phép bạn truy cập vào một loạt các lợi ích và dịch vụ hỗ trợ. Chúng tôi có thể giúp bạn:

Chọn đúng định dạng kiểm tra IELTS cho nhu cầu của bạn

Hiểu những gì mong đợi trong ngày kiểm tra

Chuẩn bị cho bài kiểm tra của bạn với các tài liệu thực hành miễn phí

Nhận kết quả của bạn nhanh chóng – Kết quả được công bố 13 ngày sau khi kiểm tra của bạn

Chúng tôi cũng cung cấp một loạt các dịch vụ hỗ trợ để giúp bạn trước, trong và sau khi kiểm tra IELTS của bạn, bao gồm:

IELTS cho thị thực và nhập cư Vương quốc Anh (UKVI)

Kỹ năng sống IELTS

IELTS cho chăm sóc sức khỏe

IELTS Học thuật và đào tạo chung của IELTS được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của nhiều người muốn học hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

Học thuật IELTS dành cho những người có kế hoạch học tập tại trường đại học hoặc tham gia một tổ chức chuyên nghiệp ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người cần tiếng Anh cho mục đích công việc, đào tạo hoặc di cư.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: Đánh giá tiếng Anh của IELTS AUSTRALIA và Cambridge.

Tags: IELTS

 


 

by IELTS

Are you planning to take the IELTS? If so, you’ve come to the right place! In this article, we’ll give you all the tips and tricks you need to know to ace the IELTS.

We’ll start with a brief overview of the IELTS and what it is. The IELTS, or International English Language Testing System, is an English proficiency test that is required for many non-native English speakers who wish to study or work in an English-speaking country.

Next, we’ll give you some general tips on how to prepare for the IELTS. These tips will be applicable to all sections of the IELTS, including the listening, reading, writing, and speaking sections.

Finally, we’ll give you some specific tips for each section of the IELTS. These tips will help you maximize your score on each section of the test.

By the end of this article, you’ll have all the information you need to ace the IELTS!

IELTS is the world’s most popular high-stakes English language test. It is taken by over 2 million people each year. IELTS is the only high-stakes English language test where your Speaking and Listening skills are assessed by certified native-English speakers. This ensures that your IELTS score is a true reflection of your English language proficiency.

IELTS is accepted by over 10,000 organisations in 140 countries, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and government departments.

IELTS is available in two test formats:

IELTS Academic: for people applying for study, training or professional registration in an English-speaking environment

IELTS General Training: for those who need English for work, training or migration purposes

You can take IELTS Academic and IELTS General Training on the same day or on separate days, whichever suits you best.

Why take IELTS with the British Council?

Taking IELTS with the British Council gives you access to a wide range of benefits and support services. We can help you:

Choose the right IELTS test format for your needs

Understand what to expect on test day

Prepare for your test with free practice materials

Get your results quickly – results are released 13 days after your test

We also offer a range of support services to help you before, during and after your IELTS test, including:

IELTS for UK Visas and Immigration (UKVI)

IELTS Life Skills

IELTS for Healthcare

IELTS Academic and IELTS General Training are designed to meet the needs of a wide range of people who want to study or work where English is the language of communication.

IELTS Academic is for people planning to study at university or join a professional organisation in an English-speaking country.

IELTS General Training is for people who need English for work, training or migration purposes.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment.