Blog

Bài thi thử IELTS trên máy tính – The IELTS test on the computer

(English below)

Bài thi thử IELTS trên máy tính

Bài kiểm tra IELTS trên máy tính

Bài kiểm tra IELTS hiện có sẵn trên máy tính. Đây là một lựa chọn mới cho các ứng viên muốn làm bài kiểm tra.

Thử nghiệm IELTS trên máy tính giống như thử nghiệm IELTS dựa trên giấy. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói.

Bài kiểm tra IELTS trên máy tính có sẵn trong hai phiên bản – đào tạo học tập và nói chung. Ứng viên có thể chọn phiên bản phù hợp với nhu cầu của họ.

Thử nghiệm IELTS trên máy tính có sẵn ở hơn 140 quốc gia.

thi thử IELTS trên máy tính đang ngày càng trở nên phổ biến, với ngày càng nhiều người tham gia thi thử chọn tham gia thi thử trực tuyến. Mặc dù bản thân thi thử giống như phiên bản dựa trên giấy, có một số lợi thế chính để thực hiện thi thử IELTS trên máy tính.

Một trong những lợi thế lớn nhất là bạn có thể nhận được kết quả của mình nhanh hơn. Với bài kiểm tra trên giấy, bạn phải chờ kết quả của mình được gửi đến bạn, có thể mất đến hai tuần. Với thi thử dựa trên máy tính, kết quả của bạn có sẵn trong vòng 5-7 ngày.

Một lợi thế khác là bạn có thể chọn làm bài kiểm tra tại một thời điểm thuận tiện cho bạn. Với bài kiểm tra dựa trên giấy, bạn phải làm bài kiểm tra vào một ngày và giờ cụ thể, điều này có thể không thuận tiện cho bạn. Với thi thử dựa trên máy tính, bạn có thể chọn từ một loạt ngày và thời gian phù hợp với bạn hơn.

Cuối cùng, thi thử dựa trên máy tính thân thiện với môi trường hơn so với thi thử trên giấy. Với thi thử trên giấy, bạn phải sử dụng giấy và mực, có thể gây hại cho môi trường. Với thi thử dựa trên máy tính, không cần giấy hoặc mực, điều này làm cho nó thân thiện với môi trường hơn.

Nếu bạn đang xem xét làm bài kiểm tra IELTS, thì bạn chắc chắn nên xem xét làm bài kiểm tra dựa trên máy tính. Nó thuận tiện hơn, nhanh hơn và thân thiện với môi trường hơn.

Tags: IELTS

 


 

The IELTS test on the computer

The IELTS test on the computer

The IELTS test is now available on the computer. This is a new option for candidates who want to take the test.

The IELTS test on the computer is the same as the paper-based IELTS test. The test is divided into four parts – listening, reading, writing and speaking.

The IELTS test on the computer is available in two versions – Academic and General Training. Candidates can choose the version that is appropriate for their needs.

The IELTS test on the computer is available in over 140 countries.

The IELTS test on the computer is becoming increasingly popular, with more and more test takers opting to take their test online. While the test itself is the same as the paper-based version, there are some key advantages to taking the IELTS test on the computer.

One of the biggest advantages is that you can receive your results faster. With the paper-based test, you have to wait for your results to be mailed to you, which can take up to two weeks. With the computer-based test, your results are available within 5-7 days.

Another advantage is that you can choose to take the test at a time that is convenient for you. With the paper-based test, you have to take the test on a specific date and time, which may not be convenient for you. With the computer-based test, you can choose from a range of dates and times that suit you better.

Finally, the computer-based test is more environmentally friendly than the paper-based test. With the paper-based test, you have to use paper and ink, which can be harmful to the environment. With the computer-based test, there is no need for paper or ink, which makes it more eco-friendly.

If you are considering taking the IELTS test, then you should definitely consider taking the computer-based test. It is more convenient, faster and more environmentally friendly.