Blog

Anh văn hội đồng anh tphcm – English Council in Ho Chi Minh City

(English below)

Anh văn hội đồng anh tphcm

Hội đồng Anh ở thành phố Hồ Chí Minh là một nơi tuyệt vời để học tiếng Anh. Họ cung cấp nhiều lớp học và hoạt động để giúp bạn cải thiện kỹ năng tiếng Anh. Họ cũng có một thư viện tài nguyên mà bạn có thể sử dụng để cải thiện tiếng Anh của mình.

Hội đồng ngôn ngữ tiếng Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh (ELC) là một tổ chức phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy việc học và giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam. Nó được thành lập vào năm 2009 bởi một nhóm các giáo viên tiếng Anh đam mê và từ đó đã phát triển để trở thành tổ chức tiếng Anh lớn nhất ở Việt Nam.

ELC cung cấp một nền tảng cho giáo viên tiếng Anh để chia sẻ các thực tiễn, nguồn lực và kiến ​​thức tốt nhất. Nó cũng phục vụ như một mạng lưới cho các chuyên gia tiếng Anh ở Việt Nam. ELC tổ chức các sự kiện thường xuyên như hội thảo, hội thảo và hội nghị. Nó cũng xuất bản một bản tin hàng quý, Tạp chí ELC, có các bài viết về một loạt các chủ đề liên quan đến việc dạy và học tiếng Anh.

ELC cam kết hỗ trợ các giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam và thúc đẩy các tiêu chuẩn cao nhất của việc dạy và học tiếng Anh. Đây là một thành viên của Hiệp hội Giáo viên Tiếng Anh Quốc tế với tư cách là ngoại ngữ (IATEFL) và Hiệp hội giảng dạy tiếng Anh của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN ELTA).

Tầm nhìn của ELC là trở thành tổ chức hàng đầu tại Việt Nam để thúc đẩy sự xuất sắc trong việc dạy và học tiếng Anh. Nhiệm vụ của nó là hỗ trợ các giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam và thúc đẩy các tiêu chuẩn cao nhất của việc dạy và học tiếng Anh.

Các mục tiêu của ELC là:

-S hỗ trợ giáo viên tiếng Anh ở Việt Nam

-Promote các tiêu chuẩn cao nhất của việc dạy và học tiếng Anh

-Cung cấp một nền tảng cho giáo viên tiếng Anh để chia sẻ các thực tiễn, tài nguyên và kiến ​​thức tốt nhất

-Serve như một mạng lưới cho các chuyên gia tiếng Anh ở Việt Nam

-Chức tổ chức các sự kiện thường xuyên như hội thảo, hội thảo và hội nghị

-Publish Một bản tin hàng quý, Tạp chí ELC, có các bài viết về một loạt các chủ đề liên quan đến việc dạy và học tiếng Anh.

Tags: IELTS

 


 

English Council in Ho Chi Minh City

The English Council in Ho Chi Minh City is a great place to learn English. They offer a variety of classes and activities to help you improve your English skills. They also have a library of resources that you can use to improve your English.

The English Language Council in Ho Chi Minh City (ELC) is a non-profit organisation which promotes English language learning and teaching in Vietnam. It was established in 2009 by a group of passionate English teachers and has since grown to become the largest English language organisation in Vietnam.

The ELC provides a platform for English teachers to share best practices, resources and knowledge. It also serves as a network for English language professionals in Vietnam. The ELC organises regular events such as workshops, seminars and conferences. It also publishes a quarterly newsletter, The ELC Journal, which features articles on a range of topics related to English language teaching and learning.

The ELC is committed to supporting English language teachers in Vietnam and to promoting the highest standards of English language teaching and learning. It is a member of the International Association of Teachers of English as a Foreign Language (IATEFL) and the Association of Southeast Asian Nations English Language Teaching Association (ASEAN ELTA).

The ELC’s vision is to be the leading organisation in Vietnam for promoting excellence in English language teaching and learning. Its mission is to support English language teachers in Vietnam and to promote the highest standards of English language teaching and learning.

The ELC’s objectives are to:

-Support English language teachers in Vietnam

-Promote the highest standards of English language teaching and learning

-Provide a platform for English teachers to share best practices, resources and knowledge

-Serve as a network for English language professionals in Vietnam

-Organise regular events such as workshops, seminars and conferences

-Publish a quarterly newsletter, The ELC Journal, which features articles on a range of topics related to English language teaching and learning.